programa-pas-usvreact

Aquest primer curs, organitzat en col·laboració amb l’àrea de Recursos Humans, s’adreça a les persones de referència del “Protocol d’actuació en cas de possible assetjament” de la URV i als responsables de les unitats administratives.

Tindrà lloc els dies dimecres 18 i 25 de gener de les 9.00 a les 14.00 h a Campus Catalunya i serà reconegut amb un certificat emès pel Pla de formació del Personal d’Administració i Serveis de la URV.