Οι νεαρές γυναίκες και ιδίως οι φοιτήτριες είναι αρκετά επισφαλείς όσον αφορά στο ενδεχόµενο να βιώσουν έµφυλη και σεξουαλική βία. Επιπλέον, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αντιµετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας από τις υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ συχνά τα θύµατα έχουν πολύ αρνητικές εµπειρίες όταν καταγγέλλουν περιστατικά στο Πανεπιστήµιο που σπουδάζουν. Το USVreact, όπως αποκαλούµε το Πρόγραµµα για την Υποστήριξη Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας στο Πλαίσιο του Πανεπιστηµίου, συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράµµατος για τα Δικαιώµατα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020). Καταρτήθηκε και υποβλήθηκε στις αρχές του 2015 στο υποπλαίσιο της προκήρυξης που αφορούσε στην υποστήριξη θυµάτων έµφυλης βίας. Είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα που εγκρίθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από τη συγκεκριµένη δράση, καθώς και πρώτη φορά που σχεδιάστηκε πρόγραµµα επιµόρφωσης επί του θέµατος σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. Στόχος ήταν να βελτιωθεί η θεσµική «πρώτη αντίδραση» σε καταγγελίες φοιτητών/ τριών για σεξουαλική βία, µε απώτερο σκοπό να δηµιουργηθούν πιο «ανοιχτές» και υποστηρικτικές κουλτούρες στα Πανεπιστήµια. Η βασική επιδίωξη ήταν να συγκροτηθούν, δοκιµαστούν και αξιολογηθούν εµπειρικά και καινοτόµα µοντέλα επιµόρφωσης, ως προς τη διαχείριση σχετικών περιστατικών, απευθυνόµενα στις πανεπιστηµιακές κοινότητες διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, τα οποία θα υλοποιούνταν από τους συνεργαζόµενους φορείς του προγράµµατος στα οικεία ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, τα µοντέλα επιµόρφωσης θα διατίθενται διαρκώς και δωρεάν, για χρήση από άλλα πανεπιστήµια και ιδρύµατα.

κατεβάστε την αναφορά εδώ.